RKII系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AA-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS100 42mm 谐波减速机型 双轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS100-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS100-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS100-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS50 42mm 谐波减速机型 双轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS50-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS50-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-HS50-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS100 42mm 谐波减速机型 双轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS100-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS100-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS100-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS50 42mm 谐波减速机型 双轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS50-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS50-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-HS50-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AA-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS100 60mm 谐波减速机型 双轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS100-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS100-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS100-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS50 60mm 谐波减速机型 双轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS50-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS50-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-HS50-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS100 60mm 谐波减速机型 双轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS100-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS100-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS100-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS50 60mm 谐波减速机型 双轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS50-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS50-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-HS50-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS100 90mm 谐波减速机型 双轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS100-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS100-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS100-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS50 90mm 谐波减速机型 双轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS50-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS50-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-HS50-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS100 90mm 谐波减速机型 双轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS100-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS100-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS100-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS50 90mm 谐波减速机型 双轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS50-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS50-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-HS50-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示