RKII系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AA-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS25 42mm PS减速机型 双轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS25-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS25-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS25-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS36 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS36-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS36-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS36-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS50 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS50-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS50-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-PS50-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS25 42mm PS减速机型 双轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS25-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS25-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS25-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS36 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS36-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS36-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS36-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS50 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS50-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS50-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-PS50-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AA-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AC-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS10 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS10-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS10-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS10-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS5 42mm PS减速机型 双轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS5-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS5-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS5-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS7.2 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS7.2-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS7.2-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BA-PS7.2-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS10 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS10-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS10-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS10-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS5 42mm PS减速机型 双轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS5-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS5-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS5-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS7.2 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS7.2-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS7.2-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BC-PS7.2-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MA-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MC-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AA-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS25 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS25-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS25-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS25-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS36 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS36-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS36-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS36-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS50 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS50-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS50-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-PS50-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS25 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS25-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS25-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS25-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS36 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS36-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS36-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS36-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS50 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS50-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS50-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-PS50-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AA-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AC-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS10 60mm PS减速机型 双轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS10-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS10-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS10-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS5 60mm PS减速机型 双轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS5-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS5-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS5-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS7.2 60mm PS减速机型 双轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS7.2-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS7.2-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BA-PS7.2-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS10 60mm PS减速机型 双轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS10-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS10-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS10-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS5 60mm PS减速机型 双轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS5-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS5-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS5-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS7.2 60mm PS减速机型 双轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS7.2-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS7.2-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BC-PS7.2-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MA-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MC-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS25 90mm PS减速机型 双轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS25-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS25-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS25-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS36 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS36-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS36-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS36-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS50 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS50-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS50-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-PS50-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS25 90mm PS减速机型 双轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS25-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS25-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS25-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS36 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS36-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS36-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS36-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS50 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS50-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS50-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-PS50-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AA-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AC-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS10 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS10-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS10-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS10-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS5 90mm PS减速机型 双轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS5-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS5-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS5-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS7.2 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS7.2-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS7.2-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BA-PS7.2-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS10 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS10-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS10-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS10-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS5 90mm PS减速机型 双轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS5-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS5-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS5-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS7.2 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS7.2-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS7.2-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BC-PS7.2-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MA-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MC-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示