RKII系列 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AA-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AA-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543AC-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS10 42mm TS减速机型 双轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS10-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS10-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS10-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS20 42mm TS减速机型 双轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS20-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS20-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS20-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS3.6 42mm TS减速机型 双轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS3.6-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS3.6-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS3.6-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS30 42mm TS减速机型 双轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS30-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS30-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS30-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS7.2 42mm TS减速机型 双轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS7.2-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS7.2-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BA-TS7.2-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS10 42mm TS减速机型 双轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS10-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS10-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS10-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS20 42mm TS减速机型 双轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS20-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS20-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS20-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS3.6 42mm TS减速机型 双轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS3.6-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS3.6-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS3.6-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS30 42mm TS减速机型 双轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS30-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS30-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS30-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS7.2 42mm TS减速机型 双轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS7.2-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS7.2-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BC-TS7.2-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MA-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MC-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AA-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AA-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564AC-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS10 60mm TS减速机型 双轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS10-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS10-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS10-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS20 60mm TS减速机型 双轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS20-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS20-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS20-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS3.6 60mm TS减速机型 双轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS3.6-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS3.6-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS3.6-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS30 60mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS30-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS30-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS30-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS7.2 60mm TS减速机型 双轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS7.2-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS7.2-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BA-TS7.2-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS10 60mm TS减速机型 双轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS10-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS10-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS10-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS20 60mm TS减速机型 双轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS20-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS20-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS20-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS3.6 60mm TS减速机型 双轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS3.6-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS3.6-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS3.6-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS30 60mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS30-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS30-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS30-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS7.2 60mm TS减速机型 双轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS7.2-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS7.2-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BC-TS7.2-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MA-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MC-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AA-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AC-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS10 90mm TS减速机型 双轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS10-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS10-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS10-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS20 90mm TS减速机型 双轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS20-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS20-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS20-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS3.6 90mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS3.6-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS3.6-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS3.6-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS30 90mm TS减速机型 双轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS30-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS30-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS30-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS7.2 90mm TS减速机型 双轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS7.2-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS7.2-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BA-TS7.2-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS10 90mm TS减速机型 双轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS10-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS10-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS10-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS20 90mm TS减速机型 双轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS20-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS20-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS20-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS3.6 90mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS3.6-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS3.6-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS3.6-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS30 90mm TS减速机型 双轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS30-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS30-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS30-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS7.2 90mm TS减速机型 双轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS7.2-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS7.2-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BC-TS7.2-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MA-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MC-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示