RKII系列 FLEX 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AAD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD 60mm 标准型 双轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD 60mm 标准型 双轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD 60mm 标准型 双轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD 60mm 标准型 双轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD 60mm 标准型 双轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD 60mm 标准型 双轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD 85mm 标准型 双轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD 85mm 标准型 双轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD 85mm 标准型 双轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD 85mm 标准型 双轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD 85mm 标准型 双轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD 85mm 标准型 双轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示