RKII系列 FLEX 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AAD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS100 42mm 谐波减速机型 双轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS50 42mm 谐波减速机型 双轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS100 42mm 谐波减速机型 双轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS50 42mm 谐波减速机型 双轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 双轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 双轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 双轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AAD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS100 60mm 谐波减速机型 双轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS50 60mm 谐波减速机型 双轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS100 60mm 谐波减速机型 双轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS50 60mm 谐波减速机型 双轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 双轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 双轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 双轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS100 90mm 谐波减速机型 双轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS50 90mm 谐波减速机型 双轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS100 90mm 谐波减速机型 双轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS50 90mm 谐波减速机型 双轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 双轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 双轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 双轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS100 90mm 谐波减速机型 单轴 - 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS100-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS100-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS100-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS50 90mm 谐波减速机型 单轴 - 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS50-1 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS50-2 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-HS50-3 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示