RKII系列 FLEX 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AAD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS25 42mm PS减速机型 双轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS25-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS25-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS25-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS36 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS36-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS36-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS36-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS50 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS50-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS50-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-PS50-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS25 42mm PS减速机型 双轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS25-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS25-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS25-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS36 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS36-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS36-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS36-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS50 42mm PS减速机型 双轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS50-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS50-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-PS50-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS25 42mm PS减速机型 单轴 - 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS25-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS25-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS25-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 2.5N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS36 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS36-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS36-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS36-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS50 42mm PS减速机型 单轴 - 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS50-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS50-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-PS50-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 3.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS10 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS10-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS10-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS10-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS5 42mm PS减速机型 双轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS5-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS5-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS5-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS7.2 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS10 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS10-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS10-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS10-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS5 42mm PS减速机型 双轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS5-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS5-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS5-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS7.2 42mm PS减速机型 双轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 双轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 双轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 双轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS10 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS10-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS10-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS10-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS5 42mm PS减速机型 单轴 - 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS5-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS5-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS5-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS7.2 42mm PS减速机型 单轴 - 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS7.2-1 42mm PS减速机型 单轴 1m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS7.2-2 42mm PS减速机型 单轴 2m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-PS7.2-3 42mm PS减速机型 单轴 3m 1.5N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AAD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS25 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS25-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS25-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS25-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS36 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS36-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS36-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS36-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS50 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS50-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS50-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-PS50-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS25 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS25-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS25-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS25-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS36 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS36-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS36-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS36-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS50 60mm PS减速机型 双轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS50-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS50-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-PS50-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS25 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS25-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS25-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS25-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS36 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS36-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS36-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS36-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS50 60mm PS减速机型 单轴 - 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS50-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS50-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-PS50-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 8.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS10 60mm PS减速机型 双轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS10-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS10-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS10-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS5 60mm PS减速机型 双轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS5-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS5-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS5-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS7.2 60mm PS减速机型 双轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS10 60mm PS减速机型 双轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS10-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS10-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS10-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS5 60mm PS减速机型 双轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS5-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS5-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS5-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS7.2 60mm PS减速机型 双轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 双轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 双轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 双轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS10 60mm PS减速机型 单轴 - 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS10-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS10-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS10-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 5.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS5 60mm PS减速机型 单轴 - 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS5-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS5-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS5-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 3.5N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS7.2 60mm PS减速机型 单轴 - 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS7.2-1 60mm PS减速机型 单轴 1m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS7.2-2 60mm PS减速机型 单轴 2m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-PS7.2-3 60mm PS减速机型 单轴 3m 4.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS25 90mm PS减速机型 双轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS25-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS25-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS25-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS36 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS36-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS36-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS36-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS50 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS50-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS50-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-PS50-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS25 90mm PS减速机型 双轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS25-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS25-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS25-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS36 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS36-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS36-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS36-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS50 90mm PS减速机型 双轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS50-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS50-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-PS50-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS25 90mm PS减速机型 单轴 - 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS25-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS25-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS25-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 36.0N・m 25 0.0288° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS36 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS36-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS36-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS36-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 36 0.02° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS50 90mm PS减速机型 单轴 - 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS50-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS50-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-PS50-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 37.0N・m 50 0.0144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS10 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS10-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS10-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS10-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS5 90mm PS减速机型 双轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS5-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS5-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS5-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS7.2 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS10 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS10-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS10-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS10-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS5 90mm PS减速机型 双轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS5-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS5-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS5-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS7.2 90mm PS减速机型 双轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 双轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 双轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 双轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS10 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS10-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS10-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS10-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS5 90mm PS减速机型 单轴 - 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS5-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS5-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS5-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 14.0N・m 5 0.144° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS7.2 90mm PS减速机型 单轴 - 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS7.2-1 90mm PS减速机型 单轴 1m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS7.2-2 90mm PS减速机型 单轴 2m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-PS7.2-3 90mm PS减速机型 单轴 3m 20.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示