RKII系列 FLEX 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
RKS543AAD-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS10 42mm TS减速机型 双轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS10-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS10-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS10-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS20 42mm TS减速机型 双轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS20-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS20-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS20-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS3.6 42mm TS减速机型 双轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS30 42mm TS减速机型 双轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS30-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS30-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS30-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS7.2 42mm TS减速机型 双轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS10 42mm TS减速机型 双轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS10-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS10-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS10-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS20 42mm TS减速机型 双轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS20-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS20-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS20-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS3.6 42mm TS减速机型 双轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS30 42mm TS减速机型 双轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS30-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS30-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS30-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS7.2 42mm TS减速机型 双轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 双轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 双轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 双轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.0N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.5N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.0N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AAD-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS10 60mm TS减速机型 双轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS10-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS10-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS10-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS20 60mm TS减速机型 双轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS20-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS20-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS20-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS3.6 60mm TS减速机型 双轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS30 60mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS30-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS30-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS30-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS7.2 60mm TS减速机型 双轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS10 60mm TS减速机型 双轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS10-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS10-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS10-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS20 60mm TS减速机型 双轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS20-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS20-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS20-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS3.6 60mm TS减速机型 双轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS30 60mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS30-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS30-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS30-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS7.2 60mm TS减速机型 双轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 双轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 双轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 双轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS10 90mm TS减速机型 双轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS10-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS10-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS10-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS20 90mm TS减速机型 双轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS20-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS20-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS20-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS3.6 90mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS30 90mm TS减速机型 双轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS30-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS30-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS30-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS7.2 90mm TS减速机型 双轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS10 90mm TS减速机型 双轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS10-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS10-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS10-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS20 90mm TS减速机型 双轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS20-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS20-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS20-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS3.6 90mm TS减速机型 双轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS30 90mm TS减速机型 双轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS30-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS30-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS30-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS7.2 90mm TS减速机型 双轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 双轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 双轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 双轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS10 90mm TS减速机型 单轴 - 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS10-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS10-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS10-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.072° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS20 90mm TS减速机型 单轴 - 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS20-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS20-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS20-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 20N・m 20 0.036° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS3.6 90mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS3.6-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS3.6-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS3.6-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 3.6 0.2° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS30 90mm TS减速机型 单轴 - 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS30-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS30-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS30-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 25N・m 30 0.024° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS7.2 90mm TS减速机型 单轴 - 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS7.2-1 90mm TS减速机型 单轴 1m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS7.2-2 90mm TS减速机型 单轴 2m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-TS7.2-3 90mm TS减速机型 单轴 3m 10N・m 7.2 0.1° 单相200-240V 0.75A/相 图示