AZ系列 AC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AA 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AC 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MA 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MA-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MA-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MA-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MC 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MC-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MC-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MC-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AA 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AC 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MA 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MA-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MA-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MA-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MC 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MC-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MC-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MC-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69AA 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AA-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AA-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AA-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AC 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69AC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69AC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69AC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MA 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MA-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MA-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MA-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MC 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MC-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MC-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MC-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示