AZ系列 AC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AA-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示