AZ系列 AC电源输入 内藏定位型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.3N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AAD 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66ACD 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MAD 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66MCD 60mm 标准型 单轴 - 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.2N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69AAD 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69ACD 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MAD 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ69MCD 60mm 标准型 单轴 - 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ69MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 2.0N・m 0.36°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示