AZ系列 AC电源输入 内藏定位型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AAD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示