NM系列
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 电压 额定转矩 转速 容许转矩 安装尺寸 轴/减速机型 减速比 输出
NM10100UMT-100L 三相380V - 15r/min 59N・m 139mm 平行轴 100 100W
NM10100UMT-120L 三相380V - 12.5r/min 71N・m 139mm 平行轴 120 100W
NM10100UMT-160L 三相380V - 9.4r/min 94N・m 139mm 平行轴 160 100W
NM10100UMT-200L 三相380V - 7.5r/min 117N・m 139mm 平行轴 200 100W
NM10100UMT-60L 三相380V - 25r/min 35N・m 139mm 平行轴 60 100W
NM10100UMT-80L 三相380V - 18.8r/min 47N・m 139mm 平行轴 80 100W
NM10100UT-100L 三相380V - 15r/min 59N・m 139mm 平行轴 100 100W
NM10100UT-120L 三相380V - 12.5r/min 71N・m 139mm 平行轴 120 100W
NM10100UT-160L 三相380V - 9.4r/min 94N・m 139mm 平行轴 160 100W
NM10100UT-200L 三相380V - 7.5r/min 117N・m 139mm 平行轴 200 100W
NM10100UT-60L 三相380V - 25r/min 35N・m 139mm 平行轴 60 100W
NM10100UT-80L 三相380V - 18.8r/min 47N・m 139mm 平行轴 80 100W
NM10200UMT-30L 三相380V - 50r/min 36.4N・m 139mm 平行轴 30 200W
NM10200UMT-40L 三相380V - 37.5r/min 47N・m 139mm 平行轴 40 200W
NM10200UMT-50L 三相380V - 30r/min 58.8N・m 139mm 平行轴 50 200W
NM10200UMT-60L 三相380V - 25r/min 70.6N・m 139mm 平行轴 60 200W
NM10200UMT-80L 三相380V - 18.8r/min 94.1N・m 139mm 平行轴 80 200W
NM10200UT-30L 三相380V - 50r/min 36.4N・m 139mm 平行轴 30 200W
NM10200UT-40L 三相380V - 37.5r/min 47N・m 139mm 平行轴 40 200W
NM10200UT-50L 三相380V - 30r/min 58.8N・m 139mm 平行轴 50 200W
NM10200UT-60L 三相380V - 25r/min 70.6N・m 139mm 平行轴 60 200W
NM10200UT-80L 三相380V - 18.8r/min 94.1N・m 139mm 平行轴 80 200W
NM10400UMT-10L 三相380V - 150r/min 25N・m 139mm 平行轴 10 400W
NM10400UMT-15L 三相380V - 100r/min 36N・m 139mm 平行轴 15 400W
NM10400UMT-20L 三相380V - 75r/min 48N・m 139mm 平行轴 20 400W
NM10400UMT-25L 三相380V - 60r/min 61N・m 139mm 平行轴 25 400W
NM10400UMT-5L 三相380V - 300r/min 12N・m 139mm 平行轴 5 400W
NM10400UMT-GAL100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 400W
NM10400UMT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 400W
NM10400UMT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 400W
NM10400UMT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 400W
NM10400UMT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 400W
NM10400UMT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 400W
NM10400UMT-GAR100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 400W
NM10400UMT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 400W
NM10400UMT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 400W
NM10400UMT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 400W
NM10400UMT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 400W
NM10400UMT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 400W
NM10400UMT-GHR100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中空轴 100 400W
NM10400UMT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中空轴 120 400W
NM10400UMT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 160 400W
NM10400UMT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 200 400W
NM10400UMT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 240 400W
NM10400UMT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中空轴 80 400W
NM10400UT-10L 三相380V - 150r/min 25N・m 139mm 平行轴 10 400W
NM10400UT-15L 三相380V - 100r/min 36N・m 139mm 平行轴 15 400W
NM10400UT-20L 三相380V - 75r/min 48N・m 139mm 平行轴 20 400W
NM10400UT-25L 三相380V - 60r/min 61N・m 139mm 平行轴 25 400W
NM10400UT-5L 三相380V - 300r/min 12N・m 139mm 平行轴 5 400W
NM10400UT-GAL100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 400W
NM10400UT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 400W
NM10400UT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 400W
NM10400UT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 400W
NM10400UT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 400W
NM10400UT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 400W
NM10400UT-GAR100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 400W
NM10400UT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 400W
NM10400UT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 400W
NM10400UT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 400W
NM10400UT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 400W
NM10400UT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 400W
NM10400UT-GHR100 三相380V - 15r/min 211N・m 136mm 直交轴中空轴 100 400W
NM10400UT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 253N・m 136mm 直交轴中空轴 120 400W
NM10400UT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 160 400W
NM10400UT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 200 400W
NM10400UT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 270N・m 136mm 直交轴中空轴 240 400W
NM10400UT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 169N・m 136mm 直交轴中空轴 80 400W
NM10750UMT-GAL10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 750W
NM10750UMT-GAL12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 750W
NM10750UMT-GAL15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 750W
NM10750UMT-GAL20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 750W
NM10750UMT-GAL25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 750W
NM10750UMT-GAL30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 750W
NM10750UMT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 750W
NM10750UMT-GAL5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 750W
NM10750UMT-GAL50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 750W
NM10750UMT-GAL60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 750W
NM10750UMT-GAL7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 750W
NM10750UMT-GAR10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 750W
NM10750UMT-GAR12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 750W
NM10750UMT-GAR15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 750W
NM10750UMT-GAR20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 750W
NM10750UMT-GAR25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 750W
NM10750UMT-GAR30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 750W
NM10750UMT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 750W
NM10750UMT-GAR5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 750W
NM10750UMT-GAR50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 750W
NM10750UMT-GAR60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 750W
NM10750UMT-GAR7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 750W
NM10750UMT-GHR10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中空轴 10 750W
NM10750UMT-GHR12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中空轴 12 750W
NM10750UMT-GHR15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中空轴 15 750W
NM10750UMT-GHR20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中空轴 20 750W
NM10750UMT-GHR25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中空轴 25 750W
NM10750UMT-GHR30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中空轴 30 750W
NM10750UMT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中空轴 40 750W
NM10750UMT-GHR5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中空轴 5 750W
NM10750UMT-GHR50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中空轴 50 750W
NM10750UMT-GHR60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中空轴 60 750W
NM10750UMT-GHR7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中空轴 7 750W
NM10750UT-GAL10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 750W
NM10750UT-GAL12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 750W
NM10750UT-GAL15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 750W
NM10750UT-GAL20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 750W
NM10750UT-GAL25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 750W
NM10750UT-GAL30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 750W
NM10750UT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 750W
NM10750UT-GAL5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 750W
NM10750UT-GAL50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 750W
NM10750UT-GAL60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 750W
NM10750UT-GAL7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 750W
NM10750UT-GAR10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 750W
NM10750UT-GAR12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 750W
NM10750UT-GAR15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 750W
NM10750UT-GAR20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 750W
NM10750UT-GAR25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 750W
NM10750UT-GAR30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 750W
NM10750UT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 750W
NM10750UT-GAR5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 750W
NM10750UT-GAR50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 750W
NM10750UT-GAR60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 750W
NM10750UT-GAR7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 750W
NM10750UT-GHR10 三相380V - 150r/min 41N・m 136mm 直交轴中空轴 10 750W
NM10750UT-GHR12 三相380V - 120r/min 52N・m 136mm 直交轴中空轴 12 750W
NM10750UT-GHR15 三相380V - 100r/min 63N・m 136mm 直交轴中空轴 15 750W
NM10750UT-GHR20 三相380V - 75r/min 83N・m 136mm 直交轴中空轴 20 750W
NM10750UT-GHR25 三相380V - 60r/min 104N・m 136mm 直交轴中空轴 25 750W
NM10750UT-GHR30 三相380V - 50r/min 124N・m 136mm 直交轴中空轴 30 750W
NM10750UT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 166N・m 136mm 直交轴中空轴 40 750W
NM10750UT-GHR5 三相380V - 300r/min 21N・m 136mm 直交轴中空轴 5 750W
NM10750UT-GHR50 三相380V - 30r/min 208N・m 136mm 直交轴中空轴 50 750W
NM10750UT-GHR60 三相380V - 25r/min 249N・m 136mm 直交轴中空轴 60 750W
NM10750UT-GHR7 三相380V - 200r/min 31N・m 136mm 直交轴中空轴 7 750W
NM12200UMT-100L 三相380V - 15r/min 117N・m 167mm 平行轴 100 200W
NM12200UMT-120L 三相380V - 12.5r/min 140N・m 167mm 平行轴 120 200W
NM12200UMT-160L 三相380V - 9.4r/min 187N・m 167mm 平行轴 160 200W
NM12200UMT-200L 三相380V - 7.5r/min 234N・m 167mm 平行轴 200 200W
NM12200UT-100L 三相380V - 15r/min 117N・m 167mm 平行轴 100 200W
NM12200UT-120L 三相380V - 12.5r/min 140N・m 167mm 平行轴 120 200W
NM12200UT-160L 三相380V - 9.4r/min 187N・m 167mm 平行轴 160 200W
NM12200UT-200L 三相380V - 7.5r/min 234N・m 167mm 平行轴 200 200W
NM12400UMT-30L 三相380V - 50r/min 73N・m 167mm 平行轴 30 400W
NM12400UMT-40L 三相380V - 37.5r/min 94N・m 167mm 平行轴 40 400W
NM12400UMT-50L 三相380V - 30r/min 117N・m 167mm 平行轴 50 400W
NM12400UMT-60L 三相380V - 25r/min 140N・m 167mm 平行轴 60 400W
NM12400UMT-80L 三相380V - 18.8r/min 187N・m 167mm 平行轴 80 400W
NM12400UT-30L 三相380V - 50r/min 73N・m 167mm 平行轴 30 400W
NM12400UT-40L 三相380V - 37.5r/min 94N・m 167mm 平行轴 40 400W
NM12400UT-50L 三相380V - 30r/min 117N・m 167mm 平行轴 50 400W
NM12400UT-60L 三相380V - 25r/min 140N・m 167mm 平行轴 60 400W
NM12400UT-80L 三相380V - 18.8r/min 187N・m 167mm 平行轴 80 400W
NM12750UMT-10L 三相380V - 150r/min 45N・m 167mm 平行轴 10 750W
NM12750UMT-15L 三相380V - 100r/min 68N・m 167mm 平行轴 15 750W
NM12750UMT-20L 三相380V - 75r/min 91N・m 167mm 平行轴 20 750W
NM12750UMT-25L 三相380V - 60r/min 114N・m 167mm 平行轴 25 750W
NM12750UMT-5L 三相380V - 300r/min 23N・m 167mm 平行轴 5 750W
NM12750UT-10L 三相380V - 150r/min 45N・m 167mm 平行轴 10 750W
NM12750UT-15L 三相380V - 100r/min 68N・m 167mm 平行轴 15 750W
NM12750UT-20L 三相380V - 75r/min 91N・m 167mm 平行轴 20 750W
NM12750UT-25L 三相380V - 60r/min 114N・m 167mm 平行轴 25 750W
NM12750UT-5L 三相380V - 300r/min 23N・m 167mm 平行轴 5 750W
NM13750UMT-GAL100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 750W
NM13750UMT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 750W
NM13750UMT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 750W
NM13750UMT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 750W
NM13750UMT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 750W
NM13750UMT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 750W
NM13750UMT-GAR100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 750W
NM13750UMT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 750W
NM13750UMT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 750W
NM13750UMT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 750W
NM13750UMT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 750W
NM13750UMT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 750W
NM13750UMT-GHR100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中空轴 100 750W
NM13750UMT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中空轴 120 750W
NM13750UMT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 160 750W
NM13750UMT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 200 750W
NM13750UMT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 240 750W
NM13750UMT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中空轴 80 750W
NM13750UT-GAL100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 750W
NM13750UT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 750W
NM13750UT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 750W
NM13750UT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 750W
NM13750UT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 750W
NM13750UT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 750W
NM13750UT-GAR100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 750W
NM13750UT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 750W
NM13750UT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 750W
NM13750UT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 750W
NM13750UT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 750W
NM13750UT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 750W
NM13750UT-GHR100 三相380V - 15r/min 395N・m 174mm 直交轴中空轴 100 750W
NM13750UT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 473N・m 174mm 直交轴中空轴 120 750W
NM13750UT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 160 750W
NM13750UT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 200 750W
NM13750UT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 554N・m 174mm 直交轴中空轴 240 750W
NM13750UT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 316N・m 174mm 直交轴中空轴 80 750W
NM16400UMT-100L 三相380V - 15r/min 234N・m 198mm 平行轴 100 400W
NM16400UMT-120L 三相380V - 12.5r/min 281N・m 198mm 平行轴 120 400W
NM16400UMT-160L 三相380V - 9.4r/min 374N・m 198mm 平行轴 160 400W
NM16400UMT-200L 三相380V - 7.5r/min 431N・m 198mm 平行轴 200 400W
NM16400UT-100L 三相380V - 15r/min 234N・m 198mm 平行轴 100 400W
NM16400UT-120L 三相380V - 12.5r/min 281N・m 198mm 平行轴 120 400W
NM16400UT-160L 三相380V - 9.4r/min 374N・m 198mm 平行轴 160 400W
NM16400UT-200L 三相380V - 7.5r/min 431N・m 198mm 平行轴 200 400W
NM16750UMT-30L 三相380V - 50r/min 136N・m 198mm 平行轴 30 750W
NM16750UMT-40L 三相380V - 37.5r/min 175N・m 198mm 平行轴 40 750W
NM16750UMT-50L 三相380V - 30r/min 220N・m 198mm 平行轴 50 750W
NM16750UMT-60L 三相380V - 25r/min 264N・m 198mm 平行轴 60 750W
NM16750UMT-80L 三相380V - 18.8r/min 351N・m 198mm 平行轴 80 750W
NM16750UT-30L 三相380V - 50r/min 136N・m 198mm 平行轴 30 750W
NM16750UT-40L 三相380V - 37.5r/min 175N・m 198mm 平行轴 40 750W
NM16750UT-50L 三相380V - 30r/min 220N・m 198mm 平行轴 50 750W
NM16750UT-60L 三相380V - 25r/min 264N・m 198mm 平行轴 60 750W
NM16750UT-80L 三相380V - 18.8r/min 351N・m 198mm 平行轴 80 750W
NM19750UMT-100L 三相380V - 15r/min 439N・m 230mm 平行轴 100 750W
NM19750UMT-120L 三相380V - 12.5r/min 527N・m 230mm 平行轴 120 750W
NM19750UMT-160L 三相380V - 9.4r/min 703N・m 230mm 平行轴 160 750W
NM19750UMT-200L 三相380V - 7.5r/min 764N・m 230mm 平行轴 200 750W
NM19750UT-100L 三相380V - 15r/min 439N・m 230mm 平行轴 100 750W
NM19750UT-120L 三相380V - 12.5r/min 527N・m 230mm 平行轴 120 750W
NM19750UT-160L 三相380V - 9.4r/min 703N・m 230mm 平行轴 160 750W
NM19750UT-200L 三相380V - 7.5r/min 764N・m 230mm 平行轴 200 750W
NM6100UMT-GAL10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 100W
NM6100UMT-GAL12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 100W
NM6100UMT-GAL15 三相380V - 100r/min 7.1N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 100W
NM6100UMT-GAL20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 100W
NM6100UMT-GAL25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 100W
NM6100UMT-GAL30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 100W
NM6100UMT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 100W
NM6100UMT-GAL5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 100W
NM6100UMT-GAL50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 100W
NM6100UMT-GAL60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 100W
NM6100UMT-GAL7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 100W
NM6100UMT-GAR10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 100W
NM6100UMT-GAR12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 100W
NM6100UMT-GAR15 三相380V - 100r/min 7.1N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 100W
NM6100UMT-GAR20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 100W
NM6100UMT-GAR25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 100W
NM6100UMT-GAR30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 100W
NM6100UMT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 100W
NM6100UMT-GAR5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 100W
NM6100UMT-GAR50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 100W
NM6100UMT-GAR60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 100W
NM6100UMT-GAR7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 100W
NM6100UMT-GHR10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中空轴 10 100W
NM6100UMT-GHR12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中空轴 12 100W
NM6100UMT-GHR15 三相380V - 100r/min 7.7N・m 97mm 直交轴中空轴 15 100W
NM6100UMT-GHR20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中空轴 20 100W
NM6100UMT-GHR25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中空轴 25 100W
NM6100UMT-GHR30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中空轴 30 100W
NM6100UMT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中空轴 40 100W
NM6100UMT-GHR5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中空轴 5 100W
NM6100UMT-GHR50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中空轴 50 100W
NM6100UMT-GHR60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中空轴 60 100W
NM6100UMT-GHR7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中空轴 7 100W
NM6100UT-GAL10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 100W
NM6100UT-GAL12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 100W
NM6100UT-GAL15 三相380V - 100r/min 7.1N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 100W
NM6100UT-GAL20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 100W
NM6100UT-GAL25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 100W
NM6100UT-GAL30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 100W
NM6100UT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 100W
NM6100UT-GAL5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 100W
NM6100UT-GAL50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 100W
NM6100UT-GAL60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 100W
NM6100UT-GAL7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 100W
NM6100UT-GAR10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 100W
NM6100UT-GAR12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 100W
NM6100UT-GAR15 三相380V - 100r/min 7.1N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 100W
NM6100UT-GAR20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 100W
NM6100UT-GAR25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 100W
NM6100UT-GAR30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 100W
NM6100UT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 100W
NM6100UT-GAR5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 100W
NM6100UT-GAR50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 100W
NM6100UT-GAR60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 100W
NM6100UT-GAR7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 100W
NM6100UT-GHR10 三相380V - 150r/min 5.2N・m 97mm 直交轴中空轴 10 100W
NM6100UT-GHR12 三相380V - 120r/min 6.5N・m 97mm 直交轴中空轴 12 100W
NM6100UT-GHR15 三相380V - 100r/min 7.7N・m 97mm 直交轴中空轴 15 100W
NM6100UT-GHR20 三相380V - 75r/min 11N・m 97mm 直交轴中空轴 20 100W
NM6100UT-GHR25 三相380V - 60r/min 13N・m 97mm 直交轴中空轴 25 100W
NM6100UT-GHR30 三相380V - 50r/min 16N・m 97mm 直交轴中空轴 30 100W
NM6100UT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 21N・m 97mm 直交轴中空轴 40 100W
NM6100UT-GHR5 三相380V - 300r/min 2.5N・m 97mm 直交轴中空轴 5 100W
NM6100UT-GHR50 三相380V - 30r/min 25N・m 97mm 直交轴中空轴 50 100W
NM6100UT-GHR60 三相380V - 25r/min 31N・m 97mm 直交轴中空轴 60 100W
NM6100UT-GHR7 三相380V - 200r/min 3.8N・m 97mm 直交轴中空轴 7 100W
NM7100UMT-GAL100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 100W
NM7100UMT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 100W
NM7100UMT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 100W
NM7100UMT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 100W
NM7100UMT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 100W
NM7100UMT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 100W
NM7100UMT-GAR100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 100W
NM7100UMT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 100W
NM7100UMT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 100W
NM7100UMT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 100W
NM7100UMT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 100W
NM7100UMT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 100W
NM7100UMT-GHR100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中空轴 100 100W
NM7100UMT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中空轴 120 100W
NM7100UMT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中空轴 160 100W
NM7100UMT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中空轴 200 100W
NM7100UMT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中空轴 240 100W
NM7100UMT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中空轴 80 100W
NM7100UT-GAL100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 100W
NM7100UT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 100W
NM7100UT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 100W
NM7100UT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 100W
NM7100UT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 100W
NM7100UT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 100W
NM7100UT-GAR100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 100W
NM7100UT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 100W
NM7100UT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 100W
NM7100UT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 100W
NM7100UT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 100W
NM7100UT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 100W
NM7100UT-GHR100 三相380V - 15r/min 49N・m 107mm 直交轴中空轴 100 100W
NM7100UT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 59N・m 107mm 直交轴中空轴 120 100W
NM7100UT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 78N・m 107mm 直交轴中空轴 160 100W
NM7100UT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 98N・m 107mm 直交轴中空轴 200 100W
NM7100UT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 101N・m 107mm 直交轴中空轴 240 100W
NM7100UT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 39N・m 107mm 直交轴中空轴 80 100W
NM7200UMT-GAL10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 200W
NM7200UMT-GAL12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 200W
NM7200UMT-GAL15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 200W
NM7200UMT-GAL20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 200W
NM7200UMT-GAL25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 200W
NM7200UMT-GAL30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 200W
NM7200UMT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 200W
NM7200UMT-GAL5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 200W
NM7200UMT-GAL50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 200W
NM7200UMT-GAL60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 200W
NM7200UMT-GAL7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 200W
NM7200UMT-GAR10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 200W
NM7200UMT-GAR12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 200W
NM7200UMT-GAR15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 200W
NM7200UMT-GAR20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 200W
NM7200UMT-GAR25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 200W
NM7200UMT-GAR30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 200W
NM7200UMT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 200W
NM7200UMT-GAR5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 200W
NM7200UMT-GAR50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 200W
NM7200UMT-GAR60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 200W
NM7200UMT-GAR7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 200W
NM7200UMT-GHR10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中空轴 10 200W
NM7200UMT-GHR12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中空轴 12 200W
NM7200UMT-GHR15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中空轴 15 200W
NM7200UMT-GHR20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中空轴 20 200W
NM7200UMT-GHR25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中空轴 25 200W
NM7200UMT-GHR30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中空轴 30 200W
NM7200UMT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中空轴 40 200W
NM7200UMT-GHR5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中空轴 5 200W
NM7200UMT-GHR50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中空轴 50 200W
NM7200UMT-GHR60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中空轴 60 200W
NM7200UMT-GHR7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中空轴 7 200W
NM7200UT-GAL10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 200W
NM7200UT-GAL12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 200W
NM7200UT-GAL15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 200W
NM7200UT-GAL20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 200W
NM7200UT-GAL25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 200W
NM7200UT-GAL30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 200W
NM7200UT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 200W
NM7200UT-GAL5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 200W
NM7200UT-GAL50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 200W
NM7200UT-GAL60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 200W
NM7200UT-GAL7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 200W
NM7200UT-GAR10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 200W
NM7200UT-GAR12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 200W
NM7200UT-GAR15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 200W
NM7200UT-GAR20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 200W
NM7200UT-GAR25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 200W
NM7200UT-GAR30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 200W
NM7200UT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 200W
NM7200UT-GAR5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 200W
NM7200UT-GAR50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 200W
NM7200UT-GAR60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 200W
NM7200UT-GAR7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 200W
NM7200UT-GHR10 三相380V - 150r/min 11N・m 107mm 直交轴中空轴 10 200W
NM7200UT-GHR12 三相380V - 120r/min 14N・m 107mm 直交轴中空轴 12 200W
NM7200UT-GHR15 三相380V - 100r/min 17N・m 107mm 直交轴中空轴 15 200W
NM7200UT-GHR20 三相380V - 75r/min 23N・m 107mm 直交轴中空轴 20 200W
NM7200UT-GHR25 三相380V - 60r/min 27N・m 107mm 直交轴中空轴 25 200W
NM7200UT-GHR30 三相380V - 50r/min 33N・m 107mm 直交轴中空轴 30 200W
NM7200UT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 44N・m 107mm 直交轴中空轴 40 200W
NM7200UT-GHR5 三相380V - 300r/min 5.5N・m 107mm 直交轴中空轴 5 200W
NM7200UT-GHR50 三相380V - 30r/min 55N・m 107mm 直交轴中空轴 50 200W
NM7200UT-GHR60 三相380V - 25r/min 67N・m 107mm 直交轴中空轴 60 200W
NM7200UT-GHR7 三相380V - 200r/min 8.3N・m 107mm 直交轴中空轴 7 200W
NM8200UMT-GAL100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 200W
NM8200UMT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 200W
NM8200UMT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 200W
NM8200UMT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 200W
NM8200UMT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 200W
NM8200UMT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 200W
NM8200UMT-GAR100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 200W
NM8200UMT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 200W
NM8200UMT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 200W
NM8200UMT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 200W
NM8200UMT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 200W
NM8200UMT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 200W
NM8200UMT-GHR100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中空轴 100 200W
NM8200UMT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中空轴 120 200W
NM8200UMT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中空轴 160 200W
NM8200UMT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中空轴 200 200W
NM8200UMT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中空轴 240 200W
NM8200UMT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中空轴 80 200W
NM8200UT-GAL100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 100 200W
NM8200UT-GAL120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 120 200W
NM8200UT-GAL160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 160 200W
NM8200UT-GAL200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 200 200W
NM8200UT-GAL240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 240 200W
NM8200UT-GAL80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 80 200W
NM8200UT-GAR100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 100 200W
NM8200UT-GAR120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 120 200W
NM8200UT-GAR160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 160 200W
NM8200UT-GAR200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 200 200W
NM8200UT-GAR240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 240 200W
NM8200UT-GAR80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 80 200W
NM8200UT-GHR100 三相380V - 15r/min 105N・m 116mm 直交轴中空轴 100 200W
NM8200UT-GHR120 三相380V - 12.5r/min 126N・m 116mm 直交轴中空轴 120 200W
NM8200UT-GHR160 三相380V - 9.4r/min 169N・m 116mm 直交轴中空轴 160 200W
NM8200UT-GHR200 三相380V - 7.5r/min 184N・m 116mm 直交轴中空轴 200 200W
NM8200UT-GHR240 三相380V - 6.3r/min 184N・m 116mm 直交轴中空轴 240 200W
NM8200UT-GHR80 三相380V - 18.8r/min 84N・m 116mm 直交轴中空轴 80 200W
NM8400UMT-GAL10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 400W
NM8400UMT-GAL12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 400W
NM8400UMT-GAL15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 400W
NM8400UMT-GAL20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 400W
NM8400UMT-GAL25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 400W
NM8400UMT-GAL30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 400W
NM8400UMT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 400W
NM8400UMT-GAL5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 400W
NM8400UMT-GAL50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 400W
NM8400UMT-GAL60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 400W
NM8400UMT-GAL7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 400W
NM8400UMT-GAR10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 400W
NM8400UMT-GAR12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 400W
NM8400UMT-GAR15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 400W
NM8400UMT-GAR20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 400W
NM8400UMT-GAR25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 400W
NM8400UMT-GAR30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 400W
NM8400UMT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 400W
NM8400UMT-GAR5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 400W
NM8400UMT-GAR50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 400W
NM8400UMT-GAR60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 400W
NM8400UMT-GAR7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 400W
NM8400UMT-GHR10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中空轴 10 400W
NM8400UMT-GHR12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中空轴 12 400W
NM8400UMT-GHR15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中空轴 15 400W
NM8400UMT-GHR20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中空轴 20 400W
NM8400UMT-GHR25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中空轴 25 400W
NM8400UMT-GHR30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中空轴 30 400W
NM8400UMT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中空轴 40 400W
NM8400UMT-GHR5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中空轴 5 400W
NM8400UMT-GHR50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中空轴 50 400W
NM8400UMT-GHR60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中空轴 60 400W
NM8400UMT-GHR7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中空轴 7 400W
NM8400UT-GAL10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 10 400W
NM8400UT-GAL12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 12 400W
NM8400UT-GAL15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 15 400W
NM8400UT-GAL20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 20 400W
NM8400UT-GAL25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 25 400W
NM8400UT-GAL30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 30 400W
NM8400UT-GAL40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 40 400W
NM8400UT-GAL5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 5 400W
NM8400UT-GAL50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 50 400W
NM8400UT-GAL60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 60 400W
NM8400UT-GAL7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向左) 7 400W
NM8400UT-GAR10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 10 400W
NM8400UT-GAR12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 12 400W
NM8400UT-GAR15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 15 400W
NM8400UT-GAR20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 20 400W
NM8400UT-GAR25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 25 400W
NM8400UT-GAR30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 30 400W
NM8400UT-GAR40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 40 400W
NM8400UT-GAR5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 5 400W
NM8400UT-GAR50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 50 400W
NM8400UT-GAR60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 60 400W
NM8400UT-GAR7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中实轴(输出轴向右) 7 400W
NM8400UT-GHR10 三相380V - 150r/min 23N・m 116mm 直交轴中空轴 10 400W
NM8400UT-GHR12 三相380V - 120r/min 27N・m 116mm 直交轴中空轴 12 400W
NM8400UT-GHR15 三相380V - 100r/min 33N・m 116mm 直交轴中空轴 15 400W
NM8400UT-GHR20 三相380V - 75r/min 44N・m 116mm 直交轴中空轴 20 400W
NM8400UT-GHR25 三相380V - 60r/min 55N・m 116mm 直交轴中空轴 25 400W
NM8400UT-GHR30 三相380V - 50r/min 67N・m 116mm 直交轴中空轴 30 400W
NM8400UT-GHR40 三相380V - 37.5r/min 88N・m 116mm 直交轴中空轴 40 400W
NM8400UT-GHR5 三相380V - 300r/min 11N・m 116mm 直交轴中空轴 5 400W
NM8400UT-GHR50 三相380V - 30r/min 111N・m 116mm 直交轴中空轴 50 400W
NM8400UT-GHR60 三相380V - 25r/min 133N・m 116mm 直交轴中空轴 60 400W
NM8400UT-GHR7 三相380V - 200r/min 17N・m 116mm 直交轴中空轴 7 400W
NM9100UMT-10L 三相380V - 150r/min 6.1N・m 131mm 平行轴 10 100W
NM9100UMT-15L 三相380V - 100r/min 9.1N・m 131mm 平行轴 15 100W
NM9100UMT-20L 三相380V - 75r/min 12N・m 131mm 平行轴 20 100W
NM9100UMT-25L 三相380V - 60r/min 15N・m 131mm 平行轴 25 100W
NM9100UMT-30L 三相380V - 50r/min 19N・m 131mm 平行轴 30 100W
NM9100UMT-40L 三相380V - 37.5r/min 24N・m 131mm 平行轴 40 100W
NM9100UMT-50L 三相380V - 30r/min 29N・m 131mm 平行轴 50 100W
NM9100UMT-5L 三相380V - 300r/min 3N・m 131mm 平行轴 5 100W
NM9100UT-10L 三相380V - 150r/min 6.1N・m 131mm 平行轴 10 100W
NM9100UT-15L 三相380V - 100r/min 9.1N・m 131mm 平行轴 15 100W
NM9100UT-20L 三相380V - 75r/min 12N・m 131mm 平行轴 20 100W
NM9100UT-25L 三相380V - 60r/min 15N・m 131mm 平行轴 25 100W
NM9100UT-30L 三相380V - 50r/min 19N・m 131mm 平行轴 30 100W
NM9100UT-40L 三相380V - 37.5r/min 24N・m 131mm 平行轴 40 100W
NM9100UT-50L 三相380V - 30r/min 29N・m 131mm 平行轴 50 100W
NM9100UT-5L 三相380V - 300r/min 3N・m 131mm 平行轴 5 100W
NM9200UMT-10L 三相380V - 150r/min 11.8N・m 131mm 平行轴 10 200W
NM9200UMT-15L 三相380V - 100r/min 18.6N・m 131mm 平行轴 15 200W
NM9200UMT-20L 三相380V - 75r/min 24.5N・m 131mm 平行轴 20 200W
NM9200UMT-25L 三相380V - 60r/min 30.4N・m 131mm 平行轴 25 200W
NM9200UMT-5L 三相380V - 300r/min 6.1N・m 131mm 平行轴 5 200W
NM9200UT-10L 三相380V - 150r/min 11.8N・m 131mm 平行轴 10 200W
NM9200UT-15L 三相380V - 100r/min 18.6N・m 131mm 平行轴 15 200W
NM9200UT-20L 三相380V - 75r/min 24.5N・m 131mm 平行轴 20 200W
NM9200UT-25L 三相380V - 60r/min 30.4N・m 131mm 平行轴 25 200W
NM9200UT-5L 三相380V - 300r/min 6.1N・m 131mm 平行轴 5 200W