EZSⅡ系列 无尘室对应
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 电源电压 滑台尺寸 吸收用继手方向 电磁制动 重复定位精度 分辨率 行程 可搬质量 水平 可搬质量 垂直 推力 最高速度 特性图
EZS3D005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 800m/s 图示 
EZS3D050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg - ~43N 600m/s 图示 
EZS3D055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 650m/s 图示 
EZS3D055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 600m/s 图示 
EZS3D060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg - ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 550m/s 图示 
EZS3D065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg - ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 460m/s 图示 
EZS3D070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg - ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3D070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~7.5kg ~3.5kg ~43N 400m/s 图示 
EZS3E005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 400m/s 图示 
EZS3E050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~86N 300m/s 图示 
EZS3E055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 320m/s 图示 
EZS3E055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~86N 300m/s 图示 
EZS3E060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~86N 270m/s 图示 
EZS3E065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~86N 220m/s 图示 
EZS3E070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS3E070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽54mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~86N 200m/s 图示 
EZS4D005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 800m/s 图示 
EZS4D050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg - ~70N 600m/s 图示 
EZS4D055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 650m/s 图示 
EZS4D055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~15kg ~7kg ~70N 600m/s 图示 
EZS4D060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg - ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~15kg ~7kg ~70N 550m/s 图示 
EZS4D065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg - ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~15kg ~7kg ~70N 460m/s 图示 
EZS4D070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg - ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4D070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~15kg ~7kg ~70N 400m/s 图示 
EZS4E005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 400m/s 图示 
EZS4E050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~140N 300m/s 图示 
EZS4E055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 320m/s 图示 
EZS4E055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~14kg ~140N 300m/s 图示 
EZS4E060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~14kg ~140N 270m/s 图示 
EZS4E065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~14kg ~140N 220m/s 图示 
EZS4E070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS4E070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高50mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~14kg ~140N 200m/s 图示 
EZS6D005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 800m/s 图示 
EZS6D060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg - ~200N 600m/s 图示 
EZS6D065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 640m/s 图示 
EZS6D065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~30kg ~15kg ~200N 600m/s 图示 
EZS6D070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg - ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~30kg ~15kg ~200N 550m/s 图示 
EZS6D075C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg - ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D075CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~30kg ~15kg ~200N 470m/s 图示 
EZS6D080C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg - ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D080CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~30kg ~15kg ~200N 420m/s 图示 
EZS6D085C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg - ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6D085CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~30kg ~15kg ~200N 360m/s 图示 
EZS6E005C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E005C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E005CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E005CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E005CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 50mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E010C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E010C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E010CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E010CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E010CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 100mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E015C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E015C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E015CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E015CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E015CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 150mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E020C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E020C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E020CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E020CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E020CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 200mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E025C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E025C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E025CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E025CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E025CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 250mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E030C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E030C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E030CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E030CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E030CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 300mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E035C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E035C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E035CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E035CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E035CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 350mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E040C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E040C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E040CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E040CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E040CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 400mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E045C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E045C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E045CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E045CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E045CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 450mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E050C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E050C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E050CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E050CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E050CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 500mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E055C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E055C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E055CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E055CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 400m/s 图示 
EZS6E055CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 550mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E060C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E060C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E060CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E060CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 350m/s 图示 
EZS6E060CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 600mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg - ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E065CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 650mm ~60kg ~30kg ~400N 300m/s 图示 
EZS6E070C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg - ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E070CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 700mm ~60kg ~30kg ~400N 260m/s 图示 
EZS6E075C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg - ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E075CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 750mm ~60kg ~30kg ~400N 230m/s 图示 
EZS6E080C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg - ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E080CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 800mm ~60kg ~30kg ~400N 200m/s 图示 
EZS6E085C1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085C1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085C1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085C2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085C2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085C2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg - ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM1-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM1-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM1-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向右 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM2-A 单相100-115V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM2-C 单相200-230V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示 
EZS6E085CM2-K DC24V 搭载αSTEP 宽74mm×高66.5mm 向左 *1 ±0.02mm 0.01mm 850mm ~60kg ~30kg ~400N 180m/s 图示