RKII系列 FLEX 定位功能内藏型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 基本步距角 电源输入 电压 额定电流 特性图
PKE543AC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543AC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543BC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-AD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE543MC+RKSD503-CD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544AC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544BC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-AD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE544MC+RKSD503-CD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545AC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-AD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC010VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC010VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC020VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC020VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC030VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC030VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC050VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC050VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC070VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC070VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC100VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC100VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC150VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC150VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC200VPF 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545BC+RKSD503-CD+CC200VPR 42mm 标准型 双轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-AD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC010VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC010VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC020VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC020VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC030VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC030VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC050VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC050VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC070VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC070VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC100VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC100VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC150VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC150VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC200VPFB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE545MC+RKSD503-CD+CC200VPRB 42mm 标准型 单轴   0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564AC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564BC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE564MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566AC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566BC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE566MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569AC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-AD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC010VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC010VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC020VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC020VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC030VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC030VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC050VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC050VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC070VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC070VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC100VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC100VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC150VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC150VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC200VPF 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569BC+RKSD507-CD+CC200VPR 60mm 标准型 双轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE569MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 60mm 标准型 单轴   1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913AC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913BC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE5913MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596AC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596BC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE596MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599AC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-AD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC010VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC010VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC020VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC020VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC030VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC030VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC050VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC050VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC070VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC070VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC100VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC100VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC150VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC150VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC200VPF 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599BC+RKSD507-CD+CC200VPR 85mm 标准型 双轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-AD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC010VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC010VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC020VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC020VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC030VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC030VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC050VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC050VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC070VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC070VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC100VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC100VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC150VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC150VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC200VPFB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
PKE599MC+RKSD507-CD+CC200VPRB 85mm 标准型 单轴   4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS543AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS543MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.14N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS544MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.21N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545AAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545ACD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD 42mm 标准型 双轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BAD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD 42mm 标准型 双轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-1 42mm 标准型 双轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-2 42mm 标准型 双轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545BCD-3 42mm 标准型 双轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MAD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相100-120V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD 42mm 标准型 单轴 - 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-1 42mm 标准型 单轴 1m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-2 42mm 标准型 单轴 2m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS545MCD-3 42mm 标准型 单轴 3m 0.27N・m 0.72° 单相200-240V 0.35A/相 图示 
RKS564AAD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD 60mm 标准型 双轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD 60mm 标准型 双轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD 60mm 标准型 单轴 - 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS564MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.52N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD 60mm 标准型 双轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD 60mm 标准型 双轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD 60mm 标准型 单轴 - 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS566MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 0.96N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569AAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569ACD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD 60mm 标准型 双轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BAD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD 60mm 标准型 双轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-1 60mm 标准型 双轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-2 60mm 标准型 双轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569BCD-3 60mm 标准型 双轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MAD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD 60mm 标准型 单轴 - 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-1 60mm 标准型 单轴 1m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-2 60mm 标准型 单轴 2m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS569MCD-3 60mm 标准型 单轴 3m 1.77N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD 85mm 标准型 双轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD 85mm 标准型 双轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD 85mm 标准型 单轴 - 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS5913MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 6.3N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD 85mm 标准型 双轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD 85mm 标准型 双轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD 85mm 标准型 单轴 - 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS596MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 2.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599AAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599ACD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD 85mm 标准型 双轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BAD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD 85mm 标准型 双轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-1 85mm 标准型 双轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-2 85mm 标准型 双轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599BCD-3 85mm 标准型 双轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MAD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相100-120V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD 85mm 标准型 单轴 - 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-1 85mm 标准型 单轴 1m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-2 85mm 标准型 单轴 2m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示 
RKS599MCD-3 85mm 标准型 单轴 3m 4.1N・m 0.72° 单相200-240V 0.75A/相 图示