AZ系列 AC电源输入 脉冲序列输入型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AA-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AA-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10 42mm TS减速机型 单轴 - 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS10-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20 42mm TS减速机型 单轴 - 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS20-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6 42mm TS减速机型 单轴 - 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS3.6-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30 42mm TS减速机型 单轴 - 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS30-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2 42mm TS减速机型 单轴 - 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-1 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-2 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46AC-TS7.2-3 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AA-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10 60mm TS减速机型 单轴 - 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS10-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20 60mm TS减速机型 单轴 - 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS20-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6 60mm TS减速机型 单轴 - 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS3.6-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30 60mm TS减速机型 单轴 - 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS30-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2 60mm TS减速机型 单轴 - 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-1 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-2 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AC-TS7.2-3 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-A+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS10+AZD-C+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-A+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS20+AZD-C+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-A+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS3.6+AZD-C+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-A+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS30+AZD-C+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-A+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC005VZF 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC005VZR 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC010VZF 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC010VZR 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC015VZF 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC015VZR 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC020VZF 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC020VZR 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC025VZF 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC025VZR 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC030VZF 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC030VZR 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC040VZF 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC040VZR 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC050VZF 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC050VZR 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC070VZF 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC070VZR 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC100VZF 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC100VZR 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC150VZF 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC150VZR 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC200VZF 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-TS7.2+AZD-C+CC200VZR 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-A+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS10+AZD-C+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.7N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-A+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS20+AZD-C+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-A+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS3.6+AZD-C+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 0.65N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-A+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS30+AZD-C+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 2.3N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A 42mm TS减速机型 单轴   1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-A+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C 42mm TS减速机型 单轴   1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC005VZFB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC005VZRB 42mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC010VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC010VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC015VZFB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC015VZRB 42mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC020VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC020VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC025VZFB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC025VZRB 42mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC030VZFB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC030VZRB 42mm TS减速机型 单轴 3m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC040VZFB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC040VZRB 42mm TS减速机型 单轴 4m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC050VZFB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC050VZRB 42mm TS减速机型 单轴 5m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC070VZFB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC070VZRB 42mm TS减速机型 单轴 7m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC100VZFB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC100VZRB 42mm TS减速机型 单轴 10m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC150VZFB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC150VZRB 42mm TS减速机型 单轴 15m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC200VZFB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-TS7.2+AZD-C+CC200VZRB 42mm TS减速机型 单轴 20m 1.2N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-A+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS10+AZD-C+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-A+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS20+AZD-C+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-A+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS3.6+AZD-C+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-A+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS30+AZD-C+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-A+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC005VZF 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC005VZR 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC010VZF 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC010VZR 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC015VZF 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC015VZR 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC020VZF 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC020VZR 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC025VZF 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC025VZR 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC030VZF 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC030VZR 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC040VZF 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC040VZR 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC050VZF 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC050VZR 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC070VZF 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC070VZR 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC100VZF 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC100VZR 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC150VZF 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC150VZR 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC200VZF 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-TS7.2+AZD-C+CC200VZR 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-A+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS10+AZD-C+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 4N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-A+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS20+AZD-C+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 5N・m 20 0.018°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-A+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS3.6+AZD-C+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 1.8N・m 3.6 0.1°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-A+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS30+AZD-C+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 6N・m 30 0.012°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A 60mm TS减速机型 单轴   3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-A+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C 60mm TS减速机型 单轴   3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC005VZFB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC005VZRB 60mm TS减速机型 单轴 0.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC010VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC010VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC015VZFB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC015VZRB 60mm TS减速机型 单轴 1.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC020VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC020VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC025VZFB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC025VZRB 60mm TS减速机型 单轴 2.5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC030VZFB 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC030VZRB 60mm TS减速机型 单轴 3m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC040VZFB 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC040VZRB 60mm TS减速机型 单轴 4m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC050VZFB 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC050VZRB 60mm TS减速机型 单轴 5m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC070VZFB 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC070VZRB 60mm TS减速机型 单轴 7m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC100VZFB 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC100VZRB 60mm TS减速机型 单轴 10m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC150VZFB 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC150VZRB 60mm TS减速机型 单轴 15m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC200VZFB 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-TS7.2+AZD-C+CC200VZRB 60mm TS减速机型 单轴 20m 3N・m 7.2 0.05°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A 90mm TS减速机型 单轴   14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC005VZF 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC005VZR 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC010VZF 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC010VZR 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC015VZF 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC015VZR 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC020VZF 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC020VZR 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC025VZF 90mm TS减速机型 单轴 2.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC025VZR 90mm TS减速机型 单轴 2.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC030VZF 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC030VZR 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC040VZF 90mm TS减速机型 单轴 4m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC040VZR 90mm TS减速机型 单轴 4m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC050VZF 90mm TS减速机型 单轴 5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC050VZR 90mm TS减速机型 单轴 5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC070VZF 90mm TS减速机型 单轴 7m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC070VZR 90mm TS减速机型 单轴 7m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC100VZF 90mm TS减速机型 单轴 10m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC100VZR 90mm TS减速机型 单轴 10m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC150VZF 90mm TS减速机型 单轴 15m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC150VZR 90mm TS减速机型 单轴 15m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC200VZF 90mm TS减速机型 单轴 20m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-A+CC200VZR 90mm TS减速机型 单轴 20m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C 90mm TS减速机型 单轴   14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC005VZF 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC005VZR 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC010VZF 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC010VZR 90mm TS减速机型 单轴 1m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC015VZF 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC015VZR 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC020VZF 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC020VZR 90mm TS减速机型 单轴 2m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC025VZF 90mm TS减速机型 单轴 2.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC025VZR 90mm TS减速机型 单轴 2.5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC030VZF 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC030VZR 90mm TS减速机型 单轴 3m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC040VZF 90mm TS减速机型 单轴 4m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC040VZR 90mm TS减速机型 单轴 4m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC050VZF 90mm TS减速机型 单轴 5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC050VZR 90mm TS减速机型 单轴 5m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC070VZF 90mm TS减速机型 单轴 7m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC070VZR 90mm TS减速机型 单轴 7m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC100VZF 90mm TS减速机型 单轴 10m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC100VZR 90mm TS减速机型 单轴 10m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC150VZF 90mm TS减速机型 单轴 15m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC150VZR 90mm TS减速机型 单轴 15m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC200VZF 90mm TS减速机型 单轴 20m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS10+AZD-C+CC200VZR 90mm TS减速机型 单轴 20m 14N・m 10 0.036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A 90mm TS减速机型 单轴   20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC005VZF 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC005VZR 90mm TS减速机型 单轴 0.5m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC010VZF 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC010VZR 90mm TS减速机型 单轴 1m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC015VZF 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC015VZR 90mm TS减速机型 单轴 1.5m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC020VZF 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC020VZR 90mm TS减速机型 单轴 2m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC025VZF 90mm TS减速机型 单轴 2.5m 20N・m 20 0.018°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-TS20+AZD-A+CC025VZR 90mm TS减速