AZ系列 AC电源输入 内藏定位型
  • 需清空设定条件,请点击“清空”按钮
  • 清空
产品名称 安装尺寸 轴型 电磁制动 附属电缆线 励磁最大静止转矩 减速比 分辨率   1000P/R设定时 电源输入 电压 特性图
AZ46AAD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46AAD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100 42mm 谐波减速机型 单轴 - 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS100-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50 42mm 谐波减速机型 单轴 - 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-1 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-2 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ46ACD-HS50-3 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66AAD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100 60mm 谐波减速机型 单轴 - 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS100-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50 60mm 谐波减速机型 单轴 - 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-1 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-2 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZ66ACD-HS50-3 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD 42mm 谐波减速机型 单轴   5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC005VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC005VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC010VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC010VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC015VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC015VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC020VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC020VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC025VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC025VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC030VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC030VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC040VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC040VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC050VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC050VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC070VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC070VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC100VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC100VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC150VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC150VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC200VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-AD+CC200VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD 42mm 谐波减速机型 单轴   5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC005VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC005VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC010VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC010VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC015VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC015VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC020VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC020VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC025VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC025VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC030VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC030VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC040VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC040VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC050VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC050VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC070VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC070VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC100VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC100VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC150VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC150VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC200VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS100+AZD-CD+CC200VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD 42mm 谐波减速机型 单轴   3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC005VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC005VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC010VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC010VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC015VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC015VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC020VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC020VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC025VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC025VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC030VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC030VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC040VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC040VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC050VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC050VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC070VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC070VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC100VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC100VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC150VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC150VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC200VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-AD+CC200VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD 42mm 谐波减速机型 单轴   3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC005VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC005VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC010VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC010VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC015VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC015VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC020VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC020VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC025VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC025VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC030VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC030VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC040VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC040VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC050VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC050VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC070VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC070VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC100VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC100VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC150VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC150VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC200VZF 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46AC-HS50+AZD-CD+CC200VZR 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD 42mm 谐波减速机型 单轴   5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC005VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC005VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC010VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC010VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC015VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC015VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC020VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC020VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC025VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC025VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC030VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC030VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC040VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC040VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC050VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC050VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC070VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC070VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC100VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC100VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC150VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC150VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC200VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-AD+CC200VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD 42mm 谐波减速机型 单轴   5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC005VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC005VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC010VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC010VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC015VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC015VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC020VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC020VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC025VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC025VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC030VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC030VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC040VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC040VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC050VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC050VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC070VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC070VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC100VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC100VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC150VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC150VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC200VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS100+AZD-CD+CC200VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 5N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD 42mm 谐波减速机型 单轴   3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC005VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC005VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC010VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC010VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC015VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC015VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC020VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC020VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC025VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC025VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC030VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC030VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC040VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC040VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC050VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC050VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC070VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC070VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC100VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC100VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC150VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC150VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC200VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-AD+CC200VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD 42mm 谐波减速机型 单轴   3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC005VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC005VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC010VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC010VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC015VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC015VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC020VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC020VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC025VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC025VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC030VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC030VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 3m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC040VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC040VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 4m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC050VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC050VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 5m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC070VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC070VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 7m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC100VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC100VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 10m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC150VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC150VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 15m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC200VZFB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM46MC-HS50+AZD-CD+CC200VZRB 42mm 谐波减速机型 单轴 20m 3.5N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD 60mm 谐波减速机型 单轴   10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC005VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC005VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC010VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC010VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC015VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC015VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC020VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC020VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC025VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC025VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC030VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC030VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC040VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC040VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC050VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC050VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC070VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC070VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC100VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC100VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC150VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC150VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC200VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-AD+CC200VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD 60mm 谐波减速机型 单轴   10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC005VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC005VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC010VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC010VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC015VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC015VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC020VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC020VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC025VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC025VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC030VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC030VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC040VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC040VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC050VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC050VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC070VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC070VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC100VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC100VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC150VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC150VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC200VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS100+AZD-CD+CC200VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD 60mm 谐波减速机型 单轴   7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC005VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC005VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC010VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC010VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC015VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC015VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC020VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC020VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC025VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC025VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC030VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC030VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC040VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC040VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC050VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC050VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC070VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC070VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC100VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC100VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC150VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC150VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC200VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-AD+CC200VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD 60mm 谐波减速机型 单轴   7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC005VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC005VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC010VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC010VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC015VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC015VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC020VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC020VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC025VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC025VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC030VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC030VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC040VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC040VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC050VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC050VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC070VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC070VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC100VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC100VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC150VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC150VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC200VZF 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66AC-HS50+AZD-CD+CC200VZR 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD 60mm 谐波减速机型 单轴   10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC005VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC005VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC010VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC010VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC015VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC015VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC020VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC020VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC025VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC025VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC030VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC030VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC040VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC040VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC050VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC050VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC070VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC070VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC100VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC100VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC150VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC150VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC200VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-AD+CC200VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD 60mm 谐波减速机型 单轴   10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC005VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC005VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC010VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC010VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC015VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC015VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC020VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC020VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC025VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC025VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC030VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC030VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC040VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC040VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC050VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC050VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC070VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC070VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC100VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC100VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC150VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC150VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC200VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS100+AZD-CD+CC200VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 10N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD 60mm 谐波减速机型 单轴   7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC005VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC005VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC010VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC010VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC015VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC015VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC020VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC020VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC025VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC025VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC030VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC030VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC040VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC040VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC050VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC050VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC070VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC070VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC100VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC100VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC150VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC150VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC200VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-AD+CC200VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD 60mm 谐波减速机型 单轴   7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC005VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC005VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC010VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC010VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC015VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC015VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC020VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC020VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC025VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC025VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC030VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC030VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 3m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC040VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC040VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 4m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC050VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC050VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 5m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC070VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC070VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 7m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC100VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC100VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 10m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC150VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC150VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 15m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC200VZFB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM66MC-HS50+AZD-CD+CC200VZRB 60mm 谐波减速机型 单轴 20m 7N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD 90mm 谐波减速机型 单轴   52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC005VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC005VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC010VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC010VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC015VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC015VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC020VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC020VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC025VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC025VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC030VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC030VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC040VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC040VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC050VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC050VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC070VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC070VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC100VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC100VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC150VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC150VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC200VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-AD+CC200VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD 90mm 谐波减速机型 单轴   52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC005VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC005VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC010VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC010VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC015VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC015VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC020VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC020VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC025VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC025VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC030VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC030VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC040VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC040VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC050VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC050VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC070VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC070VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC100VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC100VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC150VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC150VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC200VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS100+AZD-CD+CC200VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD 90mm 谐波减速机型 单轴   33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC005VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC005VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC010VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC010VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC015VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC015VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC020VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC020VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC025VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC025VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC030VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC030VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC040VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC040VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC050VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC050VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC070VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC070VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC100VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC100VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC150VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC150VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC200VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-AD+CC200VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD 90mm 谐波减速机型 单轴   33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC005VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC005VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC010VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC010VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC015VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC015VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC020VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC020VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC025VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC025VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC030VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC030VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC040VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC040VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC050VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC050VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC070VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC070VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC100VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC100VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC150VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC150VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC200VZF 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98AC-HS50+AZD-CD+CC200VZR 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD 90mm 谐波减速机型 单轴   52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC005VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC005VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC010VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC010VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC015VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC015VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC020VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC020VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC025VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC025VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC030VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC030VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC040VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC040VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC050VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC050VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC070VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC070VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC100VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC100VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC150VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC150VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC200VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-AD+CC200VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD 90mm 谐波减速机型 单轴   52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC005VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC005VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC010VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC010VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC015VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC015VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC020VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC020VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC025VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC025VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC030VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC030VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC040VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC040VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC050VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC050VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC070VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC070VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC100VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC100VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC150VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC150VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC200VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS100+AZD-CD+CC200VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 52N・m 100 0.0036°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD 90mm 谐波减速机型 单轴   33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC005VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC005VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC010VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC010VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC015VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC015VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC020VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC020VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC025VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC025VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC030VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC030VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC040VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC040VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC050VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC050VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC070VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC070VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC100VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC100VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC150VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC150VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC200VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-AD+CC200VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相100-120V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD 90mm 谐波减速机型 单轴   33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC005VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC005VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 0.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC010VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC010VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC015VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC015VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 1.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC020VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC020VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC025VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC025VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 2.5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC030VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC030VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 3m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC040VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC040VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 4m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC050VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC050VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 5m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC070VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC070VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 7m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC100VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC100VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 10m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC150VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC150VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 15m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC200VZFB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示 
AZM98MC-HS50+AZD-CD+CC200VZRB 90mm 谐波减速机型 单轴 20m 33N・m 50 0.0072°/脉冲 单相/三相200-240V 图示 
图示